SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Ti splošni prodajni pogoji veljajo za vse prodajne posle. Pogoje, ki odstopajo ali nasprotujejo splošnim prodajnim pogojem, podjetje Pagatti priznava le, v kolikor se z njimi pogodbeno ali na kakršen koli drug pisni način, izrecno strinja.

2. Dobavni in nabavni pogoji kupcev so za Pagatti obvezujoči le v primeru, da so bili ob naročilu priloženi in se je Pagatti z njihovo vsebino izrecno strinjal. Za razlago trgovinskih klavzul, se uporablja takrat veljavna izdaja Uradnih pravil Mednarodne trgovinske zbornice (Incoterms).

3. Kupec sprejme Pagattijeve splošne prodajne pogoje s potrditvijo ponudbe, oziroma z izstavitvijo naročila.

II. PONUDBE IN NAROČILA

1. Ponudba zavezuje podjetje Pagatti za čas, ki je naveden v ponudbi, oziroma do odprodaje zaloge. Če rok ni naveden, velja, da je rok veljavnosti ponudbe 3 delovne dni. Ponudba je za kupca neobvezujoča le dokler je slednji ne potrdi v pisni obliki.

2. Naročilo je sprejeto šele takrat, ko ga Pagatti pisno potrdi in je kot tako za obe strani zavezujoče.

3. Če kupec naroča blago posebnih lastnosti (npr. posebne zahteve glede kakovosti, embaliranja blaga, dimenzij itd.), mora biti njegovo naročilo natančno specificirano in obvezno podano v pisni obliki. Šteje se, da je takšno naročilo prejeto šele s trenutkom izrecne prodajalčeve pisne potrditve takšnega posebnega naročila.

III. DOBAVA BLAGA

1. Dobavni roki so obvezujoči samo v primeru, da so pisno dogovorjeni. Običajno se dobavni rok navede na potrditvi naročila.

2. V primeru kupčeve pisne zahteve po delni ali vnaprejšnji dobavi, je podjetje Pagatti upravičeno dodatne storitve oziroma stroške kupcu posebej zaračunati.

3. Za zneske računov, ki ne bodo presegali 100,00 EUR neto, bodo zaračunani manipulativni stroški priprave blaga v višini 25,00 EUR.

4. Pagatti si v primeru zastojev v proizvodnji, višje sile ali drugih izrednih in nepredvidljivih dogodkov (npr. zakasnitve, ki nastanejo s strani prevoznika), pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov, in sicer za čas, ki je enak času trajanja izrednega in nepredvidljivega dogodka. V primeru, da dogodki, našteti v prejšnjem stavku, trajajo več kot 3 mesece, si Pagatti pridržuje pravico brez stroškov odstopiti od izpolnitve naročila.

5. Kupec je dolžan blago prevzeti v skladišču v roku, ki je bil pisno dogovorjen. Dogovorjeni rok oz. dan dobave se šteje kot datum opravljene storitve.

6. V primeru kupčeve zamude pri prevzemu blaga, preide odgovornost za morebitne poškodbe blaga ali zmanjšanje njegove vrednosti na kupca.

7. Dobavne obveznosti rokovno mirujejo, dokler je kupec v zaostanku s plačili ali ne izvede katerega od nujnih postopkov pri naročilu.

8. V primeru odpovedi naročila s strani kupca, je slednji dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki nastanejo v zvezi z odpovedjo naročila.

IV. CENE IN PLAČILNI POGOJI

1. Cene so navedene v EUR, FCA Pagatti skladišče Šenčur, v skladu s takrat veljavno izdajo Uradnih pravil Mednarodne trgovinske zbornice (Incoterms), brez davkov ali drugih dajatev in ne vključujejo stroškov embalaže in drugih zaščitnih sredstev, ki so uporabljeni za preprečitev poškodb med transportom blaga, razen če ni drugače pisno dogovorjeno.

2. Za ceno, plačilne pogoje in dobavne roke so odločilni podatki v potrditvi naročila.

3. Obveznost plačila zapade v rokih, določenih na izstavljenih računih. Da je plačilo izvršeno se šteje, ko je denar na katerem od transakcijskih računov Pagattija.

4. V primeru zamud pri plačilu veljajo zakonite zamudne obresti. Kupcu bodo zaračunani stroški za opomine in storitve, ki jih mora posebej opraviti za dosego plačila prodanega blaga oz. opravljene storitve.

5. Če kupec zamuja s plačilom že zapadlih obveznosti, ali če vsota kupčevih nezapadlih obveznosti preseže dogovorjeno ali s strani prodajalca določeno vrednost (odobreni limit), se nadaljnje dobave kupcu opravijo izključno pod pogoji, ki jih določi prodajalec.

V. LASTNIŠKI PRIDRŽEK

1. Pagatti si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu do popolne izpolnitve obveznosti, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

2. V primeru, da kupec zamuja s plačilom prevzetega blaga, si pridržujemo pravico odrediti prepoved nadaljnje predelave blaga in dobavljeno blago vzeti nazaj na kupčeve stroške.

3. V primeru predelave, dodelave, spojitve ali pomešanja blaga, Pagatti ostane lastnik tega blaga do dokončnega poplačila, in sicer na ustreznem solastniškem deležu nove stvari.

4. Pri zaplembi ali drugačnem uveljavljanju lastninskega zahtevka tretje osebe, je kupec dolžan opozoriti tretjo osebo na lastninsko pravico Pagattija in ga o tem nemudoma obvestiti.

5. V primeru nadaljnje prodaje, kupec blaga vnaprej asignira vse terjatve, izvirajoče iz nadaljnje prodaje, na Pagatti, do dokončnega poplačila blaga.

VI. ODGOVORNOST ZA NAPAKE PRI PRODAJI

1. Pošiljka velja za izvršeno brez napak tudi v primeru, ko Pagatti dobavi kupcu 10% več ali manj blaga, kot ga je le-ta naročil. Zahtevkov iz tehtalnih razlik +/- 1% ne upoštevamo.

2. Kupec lahko, ob morebitnih ugotovljenih neskladnostih glede kakovosti ali količine, vrne blago v skladišče Pagatti samo s pisnim soglasjem le-tega.

3. Kupec je dolžan očitne napake blaga grajati takoj ob prevzemu, skrite napake pa takoj, ko so bile odkrite, vendar ne več kot 6 mesecev od prevzema blaga. V nasprotnem primeru izgubi pravice iz naslova jamčevanja.

4. Prejeti paket kupec pregleda ob prisotnosti dostavljavca. 
V primeru zunanjih poškodb embalaže, opozori dostavljavca nemudoma v njegovi prisotnosti odpre paket in preveri vsebino. V kolikor je vsebina paketa poškodovana in za kupca posledično neuporabna, paketa ni potrebno prevzeti in ga kupec lahko zavrne. V tem primeru kupec o težavi nemudoma obvesti podjetje Pagatti d.o.o.. Pri tem mora kupec pri dostavljavcu  izdelati zapisnik o poškodovani pošiljki, ki mora biti podpisan s strani prejemnika in dostavljavca, saj zapisnik v nadaljnjem postopku služi kot dokazilo o poškodovani pošiljki.

5. Pravočasno in upravičeno reklamirano ali manjkajoče blago Pagatti po lastni presoji nadomesti z drugim, ki ustreza naročenemu blagu, oziroma izda dobropis. To ne velja za blago, ki je bilo poškodovano pri nepravilni manipulaciji s strani kupca ali pa je bilo predelano.

6. Izrecno je dogovorjeno, da kupec iz naslova reklamacije ni upravičen do kakršnega koli uveljavljanja posredne škode ali izgube dobička.

7. Pagatti dobavlja blago v okviru norm oz. specifikacij, ki so podane in zahtevane v dokumentih. Vsi dodatni dogovori izven zahtev v dokumentih se lahko izvedejo samo pod pogojem, da so bili dogovorjeni in potrjeni ob naročilu.

8. Pagatti ne prevzema nobene odgovornosti za reklamacije v primeru nepravilno uporabljenega blaga, ki ni v skladu s specifikacijami proizvajalca glede na njihovo primernost za predvidene postopke in namene.

9. Pagatti bo v primeru reklamacije upošteval le zahtevke na dobavljeno prevzeto blago v nepredelanem stanju.

10. V primeru neopravičene reklamacije zaračunavamo strošek v vrednosti 50,00 EUR.

VII. OSTALE DOLOČBE

1. Pagatti je vedno upravičen do popravljanja očitnih napak pri tipkanju in računanju, nastalih na prodajnih dokumentih.

2. Oba poslovna partnerja sta obvezana k varovanju zaupnih poslovnih informacij pred tretjimi osebami.

3. Morebitne spore bosta kupec in Pagatti reševala sporazumno. Če sporazuma ne bosta dosegla, je v Pagattijevi pristojnosti izbor sodišča in pravo, ki se bo uporabilo.

Varstvo osebnih podatkov

Podatki, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na drug način, se ne bodo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni samo za notranjo evidenco in v namen, s katerim so posredovani. Podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo samo za statistične obdelave.

Spletne strani uporabljajo »piškotke«. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo mero skrbnosti. Kljub temu podjetje Pagatti d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje Pagatti d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

Vse besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spremeniti ali na kakršnikoli drug način reproducirati razen v primeru pisnega soglasja podjetja Pagatti d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.